Get Adobe Flash player

Liikluseeskiri.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.

 

Liiklusteooria küsimused

Siin saate kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi enne Maanteeameti liiklusregistri teooriaeksamit juhtimisõiguse taotlemiseks või ka taastamiseks.

Parkimine

Videomaterjal, mis seletab sõiduauto parkimist.

EcoDriving

Algaste ja lõppaste

ALGASTE KOOLITUS
Juhi ettevalmistamine toimub kahel astmel: algastmel ja lõppastmel.

ALGASTE
Teooriaeksam ja sõidueksam
Esmane juhiluba
LÕPPASTE
Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid
arvestava sõiduviisi kujundamine

Libedal teel sõidukursus
JUHILUBA

Algastme järel Maanteeameti liiklusregistri (MLR) büroos toimuva teooria- ja sõidueksami sooritamisel väljastab Maanteeameti liiklusregister esmase juhiloa. Lõppastme käigus saab esmase juhiloa omanik lühiajalise lõppastme koolituse koolitaja juures.

Algastme eesmärk on anda Teile auto juhtimiseks sellised teadmised, oskused, juhtimisvilumused ja oma võimete hindamise oskuse, et te oleks võimeline liiklema iseseisvalt, ohutult, keskkonda säästvalt teisi liiklejaid arvestavalt ning suhtuma oma sõiduoskusesse realistlikult ja soovite ning suudate end jätkuvalt arendada iseseisva juhina. Algaste moodustab põhiosa kogu juhikoolitusest.

Algastmes vahelduvad klassiõpe, kodune iseseisev õppimine ja praktiline sõiduõpe. Teemad on grupeeritud selliselt, et teoreetilisele klassiõppele järgneb iseseisev õppimine ning sellekohased praktilise sõidu harjutused õppeplatsil ja seejärel liikluses. Igale praktilisele sõiduõppele eelneb teemakohane teooriaõpe.

Juhi koolitust jaotatakse viieks eraldi tervikuks, mida rakendatakse nii teooria- kui sõiduõppes.

LÕPPASTME KOOLITUS

Lõppastme koolitus tuleb läbida 23 kuu jooksul alates esmase juhiloa saamisest. Koolitusele registreerumiseks tuleb esitada esmane juhiluba ja varem väljastatud autokooli tunnistus. Enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu peab esmase juhiloa omanik läbima koolitaja juures juhi lõppastme koolituse. Lõppaste algab pärast esmase juhtimisõiguse omandamist ja kestab 23 kuud. Lõppaste hõlmab koolitaja juures omandatud sõiduoskuse iseseisvat edasiarendamist ja enesehinnangu väljakujundamist teeliikluses.

Lõppastme jooksul peab juht läbima koolitaja juures juhi ohutu liiklemise ja säästliku sõiduoskuse süvendamise koolituse. Selle käigus toimub juhi sõiduoskuse ja käitumise hindamine, viimistletakse tema üldisi sõiduoskusi ning sõitu pimeda ajal ja libedal teel.

Esmase juhtimisõigusega juhi lõppastme koolituskursuse eesmärk on juhi ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvendamine, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.

Samuti anda tulevasele juhile valmidus ohtlikku olukorda ette aimata (ennustav mõtlemise viis), seda vältida ja tõkestada selle teket ning ootamatult tekkinud ohuolukorras osata õigesti toimida, et liiklusõnnetuse tagajärgi võimalikult kergendada.

Lõppastme koolituse käigus täiendatakse juhiomast tähelepanuvõimet, ennustavat mõtlemis- ja sõiduviisi, riskiolukordade etteaimamise oskust, juhioskuse arenemisega kaasnevate riskide vähendamise oskust ning arendatakse rasketes (nt pimeda ajal ja libedal teel sõit) ning riskiolukordades tarvilikku sõiduoskust.

B-KATEGOORIA ALGÕPE

Algab registreerumine uute gruppi. Infotund toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides. Registreerumine telefonil 5822 5899 või meie interneti koduleheküljel.