Get Adobe Flash player

Liikluseeskiri.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.

 

Liiklusteooria küsimused

Siin saate kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi enne Maanteeameti liiklusregistri teooriaeksamit juhtimisõiguse taotlemiseks või ka taastamiseks.

Parkimine

Videomaterjal, mis seletab sõiduauto parkimist.

EcoDriving

Hindamise põhimõtted ja kriteeriumid

Õppimine ja hindamine toimub etappide kaupa, kusjuures enne järgmist õppeetappi kontrollitakse teadmisi ja oskusi. See kergendab uute teadmiste ja oskuste omandamist. Igal etapil hinnatakse õpingute edenemist ja edasipääs õpingutes sõltub hindamise tulemusest. Hindamise kaudu toimub ka õpingute suunamine. Hindamine toimub «sooritas» – «ei sooritanud» põhimõttel.

Auto valitsemise ehk auto juhtimise liigutuste hindamine
Auto valitsemise oskuse kontrollimine toimub õpingute algusosas õppeplatsil vastavate sõiduharjutuste sooritamise oskuse hindamise teel. Selle tulemusena peab selguma, kas oskate piisava vilumusega autot juhtida võimaldamaks sõiduõppe alustamist liikluses. Kui liiklemisel kasutatavad tüüpilised juhtimisliigutused on omandatud hästi, siis edeneb ka liikluses antav õpetus paremini.

Teooria- ja sõidueksam
Koolituse algaste lõpeb teooria- ja sõidueksamiga koolitaja juures. Eksamil hinnatakse, kuidas on õpitu omandatud ja kuivõrd olete võimeline paindlikult ja ohutult liiklema.

Teooriaeksami piletis on vähemalt 35 küsimust järgmistest valdkondadest

  • ohutu liiklemine (10 küsimust)
  • liiklusreeglid (10 küsimust)
  • liikluspsühholoogia (5 küsimust)
  • sõiduki kasutamist sätestavad õigusaktid (5 küsimust)
  • lisanõuded (5 küsimust)

Õigeid vastuseid peab olema vähemalt 90%. Pärast teooriaeksami edukat sooritamist tuleb sooritada sõidueksam. Sõidueksami eesmärk on selgitada välja Teie valmisolek esmase juhtimisõiguse saamiseks. Sõidueksam viiakse läbi kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määrusega nr 169 «Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid» nõuetega.

B-KATEGOORIA ALGÕPE

Algab registreerumine uute gruppi. Infotund toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides. Registreerumine telefonil 5822 5899 või meie interneti koduleheküljel.