Get Adobe Flash player

Liikluseeskiri.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.

 

Liiklusteooria küsimused

Siin saate kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi enne Maanteeameti liiklusregistri teooriaeksamit juhtimisõiguse taotlemiseks või ka taastamiseks.

Parkimine

Videomaterjal, mis seletab sõiduauto parkimist.

EcoDriving

Juhi koolituse õppe-eesmärgid

 1. Sõiduoskuse õppimine
  Sõiduoskuse õpingute sisu tuleneb sõiduki juhtimise tegevusest liikluse tavaolukordades, milleks on:
  • sõidukijuhtimisliigutused ja juhi otstarbekohane tegevusjärjekord
  • liikluse jälgimise oskus, juhile vajaliku tähelepanuvõime kujundamine
  • teeolude hindamise ja sõiduteekonna valiku oskus
 1. Liiklejate vastastikuse mõju tunnetamine
  Teiste liiklejate tegevuse ettenägemine ja oma tegevuse mõistetavaks tegemine. Ohutuks ja häireteta liikluseks on vaja
  • liigelda sujuvalt
  • aimata ette teiste liiklejate tegevust
  • vältida nende vigu
  • endal hoiduda ootamatute olukordade tekitamisest
 2. Juhi toimetuleku oskus mitmesugustes liiklusolukordades
  Juht peab
  • toime tulema mitmesugustes liiklusolukordades
  • oskama tajuda kaasliiklejate kaugust
  • liikumiskiirust ja -suunda
  Mida mitmekesisemates ja keerukamates liiklusolukordades, tee- ja ilmaoludes toimub sõiduõpe, seda kindlamaks ja liikluse võimaluste piire tundvamaks muutub juhi tegevus liikluse tavaolukordades.
 3. Oma tegevuse hindamise oskus
  Juhile on väga tähtis oskus hinnata oma sõiduoskust ja liiklusolukordi. See on eriti tähtis siis, kui juht alustab iseseisvat sõitu, kus tagasiside oma tegevusest ei ole nii kättesaadav, kui koolitaja juhendusel sõites. Tuleb osata arvestada ka
  • väsimust
  • emotsionaalset seisundit
  • enda kui juhi hetkeolukorra hindamise võimet
  Oma käitumise ja võimete arvestamise oskuse kujundamine on koolituse üks tähtsamaid ülesandeid.
 4. Juhi oskus vältida riski
  • Juht peab õppima riski ette aimama ja vältima. Risk võib olla põhjustatud
  • juhi hoiakust
  • juhi seisundist
  • teiste liiklejate tegevusest
  • liiklusoludest
  • sõiduki tehnoseisundist
  Riski ette nägemise ja ennustamise ning selle kaudu liiklusohu vältimise ja tegutsemise oskus on kogu sõiduoskuse keskne teema. Juhil peab välja kujunema võime aimata tekkivat ohtu, mis on väljaspool juhi vaatevälja, kuid võib avalduda igal järgmisel sekundil, igal järgmisel meetril.

B-KATEGOORIA ALGÕPE

Algab registreerumine uute gruppi. Infotund toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides. Registreerumine telefonil 5822 5899 või meie interneti koduleheküljel.