Get Adobe Flash player

Liikluseeskiri.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.

 

Liiklusteooria küsimused

Siin saate kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi enne Maanteeameti liiklusregistri teooriaeksamit juhtimisõiguse taotlemiseks või ka taastamiseks.

Parkimine

Videomaterjal, mis seletab sõiduauto parkimist.

EcoDriving

Juhtimisõigus ja kategooriad

Mootorsõidukite kategooriad
Mootorsõiduki juhtimise õiguse (edaspidi juhtimisõiguse) seisukohalt jagunevad autod ja mootorrattad põhikategooriatesse AM (mopeed), A (mootorrattad), B, C, D (autod), BE, CE, DE (autorongid) ja nende alamkategooriatesse A1, B1, C1, D1, C1E ja D1E. Juhtimisõiguse seisukohalt jagunevad traktorid, liikurmasinad ja masinrongid Eestis ühte mootorsõiduki kategooriasse – T.

Juhtimisõigus
Mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning kelle juhtimisõigust ei ole peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud või keda ei ole juhtimiselt kõrvaldatud.

Kategooriate laienemised
AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

A-, B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhil on õigus juhtida vastavalt ka A1-, B1-, C1- või D1-alamkategooria mootorsõidukit.

C1E-, CE-, D1E- või DE-kategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka BE-kategooria autorongi. CE-kategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka DE-kategooria autorongi, kui isikul on D-kategooria auto juhiluba.

C1E-alamkategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka D1E-alamkategooria autorongi, kui isikul on D1-alamkategooria auto juhiluba.

DE-kategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka C1E-alamkategooria autorongi, kui isikul on C1-alamkategooria auto juhiluba.

T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, mille täismass ei ületa 8000 kilogrammi, võib juhtida ka isik, kellel on B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, mille täismass ei ületa 18 000 kilogrammi, võib juhtida ka isik, kellel on BE-kategooria autorongi, C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, või isik, kellele on antud B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus enne käesoleva seaduse jõustumist.

T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, võib juhtida ka isik, kellel on CE- või DE-kategooria autorongi või C1E- või D1E-alamkategooria autorongi juhtimisõigus.

Juhtimisõiguse andmine
Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on edukalt sooritanud nõutavad eksamid). Alaline elukoht “Liiklusseaduse“ tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Mopeedi juhtimisõigus
AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus.

AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid 01.07.2011 kehtima hakanud “Liiklusseaduse“ jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Piiratud juhtimisõigus
Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 16- ja 17-aastasele isikule. Piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis. Piiratud juhtimisõiguse võib T-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 15-aastasele isikule, kui sõiduki täismass üksi või koos haagisega ei ületa 8000 kilogrammi. Piiratud juhtimisõigusega isik võib T-kategooria mootorsõidukit juhtida tingimusel, et ta ei vea veost teedel ja juhtimine toimub seadusliku esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isiku järelevalve all, kellel peab olema T-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.

Esmane juhiluba
A-kategooria ja A1-alamkategooria mootorratta, välja arvatud A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg, B-kategooria auto ja B1-alamkategooria auto või üheaegselt B- ja C1-kategooria auto juhtimise õiguse andmine toimub kahes etapis.

Isikule, kellel varem ei ole olnud auto või mootorratta juhtimise õigust, antakse esimeses etapis mootorsõidukite juhtimiseks esmane juhiluba. Pärast eksamitulemuste vormistamist ja kuni esmase juhiloa saamiseni, kuid mitte kauem kui 15 päeva eksami sooritamisest arvates, tõendab juhtimisõiguse saanud isiku õigust juhtida mootorsõidukit iseseisvalt mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, millele kantakse märge juhtimisõiguse andmise kohta. Nimetatud tunnistus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.

Lõppaste
Juhi esmaõppe lõppaste hõlmab koolitaja juures omandatud sõiduoskuse iseseisvat edasiarendamist ja enesehinnangu väljakujundamist teeliikluse tingimustes. Lõppastme eesmärk on süvendada algastmes saadud teadmisi ja oskusi ning saavutada iseseisva juhina piisav liiklemise vilumus, mis annab valmiduse juhiloa saamiseks. Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Juhi esmaõppe lõppastme kestus on 23 kuud.

Lõppastme koolituse peab esmaõppe lõppastme raames läbima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki esmase juhiloa omanik.

Lõppastme koolitus tuleb läbida enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu. B-kategooria auto piiratud juhtimisõiguse omaja peab läbima lõppastme koolituse siis, kui ta on vahetanud piiratud juhtimisõiguse juhiloa esmase juhiloa vastu.

Juhiluba
Kui esmase juhiloa omanik on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite sooritamiseta. Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks liiklusregistri büroole üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Kui esmase juhiloa omaja ei ole 12 kuu jooksul, arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest, saanud vastava kategooria mootorsõiduki või autorongi juhiluba, peab ta uuesti taotlema esmast juhiluba ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami. Juhtimisõiguse andmise kuupäeva arvestatakse esmakordselt antud juhtimisõiguse tähtpäevast.

C- ja D-kategooria ning C1- ja D1-alamkategooria auto ning BE-, CE- või DE-kategooria ja C1E- või D1E-alamkategooria autorongi juhtimise õiguse andmine
- C-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse võib anda isikule, kellel on olnud B-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt üks aasta.

- D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse võib anda isikule, kellel on olnud B-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.

Nimetatud juhiloa omamise aja hulka ei arvestata B-kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa ja piiratud juhtimisõigusega juhiloa omamise aega.

- C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse võib anda isikule koos B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse andmisega või isikule, kellel on B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

- BE-, CE- või DE-kategooria ja C1E- või D1E-alamkategooria autorongi juhtimisõiguse võib anda isikule, kellel on vastava kategooria veduki juhtimisõigus.

Eelloetletud mootorsõiduki ja autorongide kategooriate juhtimisõigust ei tohi anda isikule, kellel on B-kategooria mootorsõiduki esmane juhiluba, autode ja autorongide kategooriate juhtimise õigus antakse isikule pärast vastavat ettevalmistust ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

BE-kategooria autorongi juhi koolituskursusele võib vastu võtta ka isiku, kellel on esmane juhiluba ja B-kategooria auto juhtimisõigus. BE-kategooria autorongi juhtimisõigus antakse isikule mitte varem kui juhiloa taotlemisel.

- C-, D-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi juhtimisõiguse võib anda isikule koos B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse andmisega või isikule, kellel on B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, kui juhtimisõigus on vajalik seoses “Autoveoseadusest“ tuleneva ametikoolituse kursuse läbimisega. Kui “Autoveoseadusest“ tulenevalt on vajalik ametikoolituse kursuse läbimine, võib isik selle koolituse lõpueksami sooritamise järel koos B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega või selle olemasolu korral kohe taotleda C- ja D-kategooria mootorsõiduki ning CE-kategooria autorongi juhtimisõigust.

Ametikoolituse käigus autojuhtide ettevalmistamine, eksamineerimine ja juhtimisõiguse andmine toimub ühes etapis ning eksamite eduka sooritamise järel antakse isikule “Liiklusseaduse“ § 100 lõike 7 alusel kehtestatud korra järgi juhiluba.

T-kategooria mootorsõiduki ja masinrongi juhtimisõigus
- T-kategooria mootorsõiduki ja masinrongi juhiloa saamiseks peab isik, kellel on C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, sooritama üksnes sõidueksami.

- T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, mille täismass ei ületa 8000 kilogrammi, võib juhtida ka isik, kellel on B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

- T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, mille täismass ei ületa 18 000 kilogrammi, võib juhtida ka isik, kellel on BE-kategooria autorongi, C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, või isik, kellele on antud B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus enne 01.07.2011

- T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, võib juhtida ka isik, kellel on CE- või DE-kategooria autorongi või C1E- või D1E-alamkategooria autorongi juhtimisõigus.

Taotlemise tingimused
Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni. Alaline elukoht “Liiklusseaduse“ tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Juhi vanuse alammäär olenevalt mootorsõiduki kategooriast:

 

 • Mopeedi juhtimisõiguse taotlemisel
  • 14-aastane – AM-kategooria mootorsõiduk. Juhtimisõiguse saamiseks tuleb kuni 15-astase mopeedi juhtimisõiguse taotleja seaduslikul esindajal esitada liiklusregistri büroole kirjalik nõusolek.
 • Piiratud juhtimisõiguse taotlemisel
   • 15-aastane – T-kategooria mootorsõiduki, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 8000 kg, piiratud juhtimisõiguse taotlemisel.
   • 16-aastane – B-kategooria piiratud juhtimisõiguse taotlemisel.
  Taotleja lapsevanemal või seaduslikul esindajal tuleb esitada liiklusregistri büroole kirjalik nõusolek.
 • Esmaõppe korras
  • 16-aastane – A1- ja B1-alamkategooria mootorsõiduk;
  • 18-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg; B-kategooria mootorsõiduk; C1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi.
 • Täiendusõppe korras
  • 21-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg; C-kategooria, D-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduk;
 • Traktori juhtimisõiguse taotlemisel
  • 16-aastane – T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 18 000 kilogrammi;
 • Erandkorras
  • 17-aastane – B-kategooria. Rahvusvahelises Autoliidus Eestit esindava ühingu juhatuse ettepanekul rahvusvahelist sõitjalitsentsi omavale autosportlasele, kelle osalemine rahvusvahelistel võistlustel eeldab juhiloa olemasolu ja kellel on B-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõigus.
  • 18-aastane – C-kategooria mootorsõiduki või CE-kategooria autorongi juhtimiseks kaitseväeteenistuses olles tingimusel, et isikul on B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
  • 18-aastane – D1-alamkategooria või D-kategooria sõiduki juhtimiseks kaitseväeteenistuses olles tingimusel, et isikul on C-kategooria juhtimisõigus;
  • 18-aastane – C-kategooria mootorsõiduki, CE-kategooria autorongi, D1-alamkategooria mootorsõiduki või D-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel kui isik on läbinud“ Autoveoseadusega“ kehtestatud ühendatud ametikoolituse 280-tunnise kursuse ning on antud kursuse raames läbinud juhi algastme koolituse.

Juhi vanuse alammäär õppesõidul

“Liiklusseaduse“ paragrahv 109 lõigetega 1 ja 2 nimetatud õppesõit või sõidupraktika on lubatud alates järgmistest vanustest ja mootorsõiduki kategooriatest:

 • Mopeed
  • 14-aastane – AM-kategooria mootorsõidukiga;
 • Sõiduauto
  • 15,5-aastane – B-kategooria ja A1- ja B1-alamkategooria mootorsõidukiga;
 • Veoauto
  • 17-aastane – C1-alamkategooria mootorsõidukiga;
  • Traktor
   • 14,5-aastane – T-kategooria mootorsõidukiga, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 18000 kilogrammi;
   • 17,5-aastane – T-kategooria mootorsõidukiga, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18000 kilogrammi.

Teiste kategooriate puhul alates juhi vanuse alammäära täitumisest.

B-KATEGOORIA ALGÕPE

Algab registreerumine uute gruppi. Infotund toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides. Registreerumine telefonil 5822 5899 või meie interneti koduleheküljel.